Intervisie

Als thuisonderwijzers hebben we de gewoonte om onderwijssituaties met elkaar te bespreken. Sinds 2005 stellen mailinglijsten ons hiertoe in staat. Ook tijdens onze ontmoetingen sparren we en leggen we elkaar vraagstukken voor, verkennen en vergelijken we verschillende didactische mogelijkheden en geven we elkaar suggesties en tips. We stimuleren elkaar bij het stellen van doelen en kijken met elkaar mee bij het evalueren. Als ouders geven we niet alleen onderwijs, we zorgen ervoor dat we onszelf scherp houden en we wisselen actief informatie uit.

Lerend vermogen

Als thuisonderwijsouders hebben we een groot lerend vermogen dat onze kinderen ten goede komt. Door intervisie borgen we de kwaliteit van de educatie die onze kinderen krijgen. Door met en van elkaar te leren maximaliseren we ons potentieel en daar plukken onze kinderen de vruchten van. Ook leren zij van ons voorbeeld. Leren is voor hen en ons een vanzelfsprekend onderdeel van het leven.

Waarom intervisie?

Onze intervisie heeft tot doel:

  1. Het recht van onze kinderen op onderwijs te waarborgen
  2. De kwaliteit van de thuiseducatie te bevorderen
  3. Thuisonderwijzende vrijgestelde ouders collegiale consultatie te bieden
  4. Een kwaliteitsborgingscyclus te bieden
  5. Elkaar scherp te houden, aan te moedigen en te versterken

Werkgroep intervisie

De werkgroep Intervisie draagt er zorg voor dat de ouders die aangesloten zijn bij dit netwerk kunnen deelnemen aan continue en goed georganiseerde intervisie. We willen graag iedereen in staat stellen om elkaar dicht bij de eigen woonplaats te ontmoeten. De werkgroep heeft hierin een logistieke en praktische rol.

Deze vorm van collegiale consultatie versterkt wat wij als thuisonderwijsouders informeel al deden. Veel ouders kennen intervisie uit hun opleiding en werksituatie. Zij hebben de handen ineengeslagen en geven vanuit hun kennis en ervaring vorm aan de intervisiemogelijkheden voor thuisonderwijsouders.

Elke beroepsgroep heeft unieke kenmerken, de intervisie wordt daarop afgestemd. We gaan uit van bestaande intervisietheorieën en snijden deze toe op de unieke behoeften van thuisonderwijsouders. Om verder te professionaliseren is een draaiboek opgesteld dat nu in concrete situaties getest wordt. Aan de hand daarvan wordt het draaiboek verder toegespitst op de breedte aan didactische mogelijkheden binnen thuiseducatie. Ook evalueren we de intervisiemethoden die we gebruiken. Aan de hand van die evaluaties is het mogelijk de intervisiemethoden en de organisatie van de intervisie bij te stellen.

Intervisiegroepen

De intervisiegroepen bestaan uit 5-7 personen en elke intervisiegroep heeft één of meer intervisiebegeleiders. Zij ontvangen op regelmatige basis verdere training en verdieping, een belangrijk element van onze kwaliteitsborging.

Wil je je aansluiten bij een intervisiegroep of heb je suggesties? Mail dan naar info@thuisonderwijsdoenwesamen.nl